Jak wygląda kreacja pieniądza? We współczesnej rzeczywistości gospodarczej banki detaliczne odpowiadają za kreację pieniądza, w praktyce bez większego pokrycia. Mamy w tym momencie do czynienia z pieniądzem opartym całkowicie na zaufaniu do wypłacalności danego kraju. A z tym po kryzysach finansowych coraz trudniej. Kreacja pieniądza powstaje, np. przy udzielaniu kredytu. Bank detaliczny przekazuje klientowi zapis na rachunku osobistym, a następnie odprowadza z tego pewną kwotę (rezerwę). Wielu racjonalnych ekonomistów zwraca uwagę, że system rezerwy cząstkowej jest długoterminowo mało wydajny i zagraża społeczeństwom zorientowanym na budowanie dobrobytu. Dlaczego? Do regulowania popytu i podaży pieniądza służą stopy procentowe. Jeżeli inflacja wzrasta, wtedy Narodowy Bank Polski, czy inne banki centralne na świecie podejmują decyzję o podniesieniu stóp procentowych. To prowadzi do zdecydowanego ograniczenia akcji kredytowej, a co za tym idzie do zaprzestania niektórych kluczowych inwestycji, do wzrostu stopy bezrobocia, do głębokich kryzysów na giełdach papierów wartościowych.

Czy rezygnacja z rezerwy cząstkowej jest możliwa? W niektórych krajach odpowiedzialnych pod względem społecznym zaczyna się rozważać wprowadzenie akcji kredytowej na zasadzie 100% rezerwy. A zatem pieniądze na kredyty trafiałyby z zebranych depozytów społeczeństwa. To zmuszałoby banki detaliczne do przydzielania kredytu gotówkowego wyłącznie wartościowym projektom, dobrze uzasadnionym pod względem efektywności. Na świecie normy regulacji banków centralnych i detalicznych różnią się w dość znaczący sposób. W niektórych gospodarkach dalej udziela się kredytów bez precyzyjnej analizy zdolności kredytowej. Przy połączeniu z rezerwą cząstkową to naprawdę duże zagrożenie dla najważniejszych wskaźników rozwoju. Rezygnacja z rezerwy cząstkowej i zarządzania stopami procentowymi jest możliwa, ale to wymaga głębokiej restrukturyzacji całego systemu finansowego, prawdopodobnie nie tylko w jednym kraju, lecz na arenie międzynarodowej. W każdym razie kryzysy finansowe mają duże powiązanie z kształtowaniem międzynarodowej polityki monetarnej i akcji kredytowej.